Merino DK Singles "Stiletto"

Merino Singles DK

230 yards

Yarn Base